Doniraj

A ti si v srcu mi tak puno sunca dala

Kaj morem ti neg reć od vsega srca fala.

Mi, gluhoslijepe osobe, život živimo kroz dodir. Naše misli kreiraju našu budućnost i zato mislimo pozitivno i sa zahvalnošću primamo svaku potporu koja omogućava promicanje i ostvarivanje prava gluhoslijepih osoba Republike Hrvatske.

Hvala vam.♥

Ako niste znali…

Pravnim osobama, prema Zakonu o porezu na dobit (NN177/04), čl.7.,st.7., za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN177/04) čl.36., st.27. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiro-račun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Više o poreznim olakšicama za donatore.


Donatori u 2018.


HVALA i svima onima koji su nam uputili donacije putem svojih tekućih računa ili uplatnica a njihova imena nam nisu dostupna.  


Donacije prošlih godina:

Current template:page.php