Internacionalna škola stručnih prevoditelja znakovnog jezika za gluhoslijepe i gluhe osobe

1. 07. 2009. – 05. 07. 2009.
Four Points Panorama Hotel,

Nedavnim ratificiranjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Hrvatska je preuzela obvezu rješavanja nedostupnosti informacija, komunikacije i javnih usluga i ustanova osobama sa senzoričkim oštećenjem, odnosno gluhoslijepim, gluhim i nagluhim osobama.

Dostupnost informacija za populaciju gluhoslijepih i gluhih osoba znači dostupnost prevoditelja znakovnoga jezika. No, biti prevoditelj ne znači samo poznavati znakovni jezik već to uključuje i poznavanje kulturnih značajka gluhoslijepih i gluhih osoba kao i poštivanje etičkih načela u radu sa korisnicima kako bi se izbjegle manipualcije informacijama i životima gluhoslijepih i gluhih osoba.

Internacionalna škola stručnih prevoditelja pružit će polaznicima sva znanja prevoditeljske struke koja će biti upotpunjena prijenosom iskustava gluhoslijepih i gluhih osoba, a cjelodnevni program Škole biti će održan uz podršku internacionalnih prevoditelja (jer predavači potječu iz različitih zemalja sa različitim znakovnim jezicima) što je još jedno veliko bogatstvo ove Škole za njene polaznike.

Internacionalna škola stručnih prevoditelja znakovnog jezika za gluhoslijepe i gluhe osobe organizira se u suradnji sa Europskim udruženjem prevoditelja znakovnoga jezika (EFSLI, European Forum of Sign Language Interpreter), a uz finacijsku potporu Grada Zagreba, Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Current template:single.php