Istraživanja

PRETPOSTAVKE PROFESIONALIZACIJE PREVODITELJA ZNAKOVNOGA JEZIKA ZA GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE – Magistarski rad


Magistarski rad Sanje Tarczay s temom “Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe“ prvi je rad iz domene prevođenja znakovnog jezika u Republici Hrvatskoj. Ujedno rad donosi i prve rezultate na području definiranja indikatora nužnih za uspostavu profesionalizacije prevoditelja znakovnog jezika ispitujući stavove gluhih, nagluhih i gluhoslijepih korisnika, ali i konferencijskih prevoditelja o terminološkoj distinkciji riječi “prevoditelj“ i “tumač“ te etičkim načelima koje bi trebao poštivati prevoditelj znakovnoga jezika. U radu su isto tako i analizirane izjave gluhih, nagluhih i gluhoslijepih sudionika istraživanja prema prevoditeljima znakovnoga jezika osvrčući se pritom na jezičnu kompetenciju, etiku i osobne karakteristike prevoditelja znakovnog jezika. Kao takav, ovaj magistarski rad predstavlja temeljnu vrijednost u kreiranju politike prema prevoditeljima hrvatskoga znakovnoga jezika za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe.


Zbog velike zainteresiranosti odlučili smo cjelokupan rad objaviti na našoj internetskoj stranici u PDF-formatu. Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Tarczay, S. (2010.), Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. Magistarski rad. Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

PRETPOSTAVKE PROFESIONALIZACIJE PREVODITELJA ZNAKOVNOGA JEZIKA ZA GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE - Magistarski rad


PRETPOSTAVKE PROFESIONALIZACIJE PREVODITELJA ZNAKOVNOGA JEZIKA ZA GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE – Magistarski rad

 


 

3. međunarodna znanstveno – stručna konferencija ”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”


Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir
u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
organizirali su 21. studenoga 2019, 3. međunarodnu znanstveno – stručnu konferenciju ”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”, koja se održala u Zagrebu, na adresi Avenija Većeslava Holjevca 10 (INA – Industrija nafte, d.d.).


Tema konferencije bila je usvajanje jezika i važnost rane intervencije kod gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece te osiguravanje kvalitetne podrške u obrazovnom sustavu.

Cilj je osvijestiti osobe koje rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom, ali i širu javnost te sve zainteresirane koji dolaze u doticaj s ovom populacijom o načinu na koji usvajaju jezik i što se događa kada dijete ne izložimo prirodnom jeziku na vrijeme. Također, željeli smo naglasiti koliko je bitno osigurati i unaprijediti inkluzivno okruženje za gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu koja su zanemarena od strane sustava.

Konferencija je bila namijenjena odgojiteljima, učiteljima, prevoditeljima u vrtiću, prevoditeljima u nastavi, pedagozima, logopedima, fonetičarima, edukacijskim rehabilitatorima, psiholozima, znanstvenicima, studentima, ostalim stručnjacima koji rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom te njihovim roditeljima.

Događanje je održano pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Zagreb i Gradske skupštine Grada Zagreba

 


3rd International Scientific and Expert Conference
“The result of (un)supportive environment“


Croatian association of deafblind persons „DODIR“. in cooperation with the Faculty of Philosophy, University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
organized on 21st of November, 2019., the 3rd international scientific-professional conference “Results of (non) supportive environment”, which was held in Zagreb, at the address Avenija Većeslava Holjevca 10 (INA – Industrija nafte, d.d.)


The topic of the conference was language acquisition and the importance of early intervention in deaf, hard of hearing and deafblind children and ensuring quality support in the education system.

The aim is to make people who work with deaf, hard of hearing and deafblind children aware, but also the general public and all interested people who come into contact with this population about how they learn the language and what happens when we do not expose the child to natural language in time. We also wanted to emphasize how important it is to provide and improve an inclusive environment for deaf, hard of hearing and deafblind children who are neglected by the system.

The conference was intended for educators, teachers, translators in kindergarten, translators in teaching, pedagogues, speech therapists, phonetics, educational rehabilitators, psychologists, scientists, students, other professionals working with deaf, hard of hearing and deafblind children and their parents.

The event was held under the auspices of the President of the Republic of Croatia Kolinda Grabar – Kitarović, the Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy, the Ministry of Culture, the Ministry of Health, the Ministry of Science and Education, the City of Zagreb and the City Assembly of Zagreb.

 


 

Webinar: „DeSIGNed Europe for Deafblind Women”
( “Europa dizajnirana za gluhoslijepe žene” )


Na Europski dan gluhoslijepih osoba, 22.listopada, održan je u organizaciji European Deafblind Union – EdbU (Europska unija gluhoslijepih osoba) i Saveza Dodir webinar pod nazivom “DeSIGNed Europe for Deafblind Women“ (”Europa dizajnirana za gluhoslijepe žene”).

Gluhoslijepe osobe svakodnevno se suočavaju s mnogim preprekama i izazovima, ali gluhoslijepe žene se, osim toga, moraju boriti s višestrukom diskriminacijom i nejednakošću – na temelju svoga spola, invaliditeta, senzorne deprivacije i socijalno-ekonomske isključenosti.

Pitali smo se, kako bismo mogli u nadolazećim vremenima osigurati da se i u kriznim situacijama poštuju ljudska prava osoba s gluhosljepoćom, posebno žena?


Cilj ovog Webinara bio je upravo potaknuti raspravu o ovoj važnoj temi, ali i razmijeniti dobre prakse između zemalja EU, za izgradnju mostova prema inkluzivnijoj EU – dizajniranoj za gluhoslijepe žene.

 

Webinar: „DeSIGNed Europe for Deafblind Women”


On the European Day of the Deafblind, October 22, a webinar called “DeSIGNed Europe for Deafblind Women” was organized by the European Deafblind Union – EdbU and Croatian association of deafblind persons „DODIR“.

Deafblind people face many obstacles and challenges on a daily basis, but deafblind women also have to deal with multiple discrimination and inequality – based on their gender, disability, sensory deprivation and socio-economic exclusion.

We wondered, how could we ensure in the coming times that the human rights of people with deafblindness, especially women, are respected even in crisis situations?


The aim of this Webinar was to stimulate discussion on this important topic, but also to exchange good practices between EU countries, to build bridges to a more inclusive EU – designed for deafblind women.

Webinar_EU dizajnirana za GS žene_Knjiga sažetaka

Webinar_EU dizajnirana za GS žene_Knjiga sažetaka

 

Webinar_Designed EU for DB women_Book of SummariesWebinar_Designed EU for DB women_Book of Summaries

 


 

Current template:page.php