Istraživanja

Tarczay Sanja


Meeting Challenges – Deafblind Interpreting From a User’s Perspective
— Doctoral Thesis —

This thesis is dedicated to the relatively new field of science and practice, Deafblind interpreting, and is focused on one specific area – Deafblind interpreting at international meetings.


One of the most important activities that leads deafblind people out of social isolation is participation in and leading of international organisations of the Deafblind, where they can make decisions and create policies to the benefit of deafblind persons. Because of the nature of dual visual and auditory impairment, the participation of deafblind persons is impossible without the use of Deafblind interpreting services. And it is the Deafblind who are the stakeholders of this research.


The approach to a scientific research from the user’s perspective by selecting the qualitative method of research and appropriate research material – a questionnaire with follow-up – allows an insight into what Deafblind users consider important and what they expect when using Deafblind interpreting services at meetings, as well as it creates new knowledge in the creation of guidelines in future scientific and practical work.


Due to the great interest the entire work is published in PDF format on our website.


While quoting the text of the thesis it is necessarily to acknowledge the source as follows: Tarczay, S. (2014), Meeting Challenges – Deafblind Interpreting From a User’s Perspective. Doctoral thesis. Zagreb: Faculty of Education and Rehabilitation Science, University of Zagreb.

Meeting Challenges – Deafblind Interpreting From a User's Perspective — Doctoral Thesis


Meeting Challenges – Deafblind Interpreting From a User’s Perspective — Doctoral Thesis

 


 

Sanja Tarczay


Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe
— Magistarski rad —

 

Magistarski rad Sanje Tarczay s temom “Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe“ prvi je rad iz domene prevođenja znakovnog jezika u Republici Hrvatskoj.

Rad ujedno donosi i prve rezultate na području definiranja indikatora nužnih za uspostavu profesionalizacije prevoditelja znakovnog jezika ispitujući stavove gluhih, nagluhih i gluhoslijepih korisnika, ali i konferencijskih prevoditelja o terminološkoj distinkciji riječi “prevoditelj“ i “tumač“ te etičkim načelima koje bi trebao poštivati prevoditelj znakovnoga jezika.

U radu su isto tako i analizirane izjave gluhih, nagluhih i gluhoslijepih sudionika istraživanja prema prevoditeljima znakovnoga jezika osvrćući se pritom na jezičnu kompetenciju, etiku i osobne karakteristike prevoditelja znakovnog jezika. Kao takav, ovaj magistarski rad predstavlja temeljnu vrijednost u kreiranju politike prema prevoditeljima hrvatskoga znakovnoga jezika za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe.


Zbog velike zainteresiranosti odlučili smo cjelokupan rad objaviti na našoj internetskoj stranici u PDF-formatu. Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Tarczay, S. (2010.), Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. Magistarski rad. Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe — Magistarski rad


Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe — Magistarski rad

 


 

Kusin Igor


Kontaktni znakovni jezici
— seminar —

 

Prirodni znakovni jezici s govornima dijele mnoge karakteristike koje i jedne i druge čine jezicima (osim načina prenošenja). Kad se govornici razlicitih jezika nađu u situaciji da trebaju komunicirati, oni se utječu zajedničkom komunikacijskom kôdu koji stvaraju u hodu. Neki se od tih kôdova uslijed učestalosti uporabe standardiziraju. Uz govorne, postoje i znakovni kontaktni jezici. U tekstu su obrađena dva primjera: kontaktni znakovni jezik Gluhih i Gluhoslijepih osoba ‒ International Sign (IS); te kontaktni znakovni jezik (čujućih) sjevernoameričkih prerijskih Indijanaca. Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Kusin, Igor (2015.). Kontaktni znakovni jezici. Seminar na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Kontaktni znakovni jezici - seminar - UVEĆANI TISAK


Kontaktni znakovni jezici – seminar – UVEĆANI TISAK

 

 


 

3. međunarodna znanstveno – stručna konferencija
”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”

 

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirali su 21. studenoga 2019, 3. međunarodnu znanstveno – stručnu konferenciju ”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”, koja se održala u Zagrebu, na adresi Avenija Većeslava Holjevca 10 (INA – Industrija nafte, d.d.).


Tema konferencije bila je usvajanje jezika i važnost rane intervencije kod gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece te osiguravanje kvalitetne podrške u obrazovnom sustavu.

Cilj je osvijestiti osobe koje rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom, ali i širu javnost te sve zainteresirane koji dolaze u doticaj s ovom populacijom o načinu na koji usvajaju jezik i što se događa kada dijete ne izložimo prirodnom jeziku na vrijeme. Također, željeli smo naglasiti koliko je bitno osigurati i unaprijediti inkluzivno okruženje za gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu koja su zanemarena od strane sustava.

Konferencija je bila namijenjena odgojiteljima, učiteljima, prevoditeljima u vrtiću, prevoditeljima u nastavi, pedagozima, logopedima, fonetičarima, edukacijskim rehabilitatorima, psiholozima, znanstvenicima, studentima, ostalim stručnjacima koji rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom te njihovim roditeljima.

Događanje je održano pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Zagreb i Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”


”Rezultati (ne)podržavajuće okoline”

 


 

3rd International Scientific and Expert Conference
“The result of (un)supportive environment“

 

Croatian association of deafblind persons „DODIR“. in cooperation with the Faculty of Philosophy, University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
organized on 21st of November, 2019., the 3rd international scientific-professional conference “Results of (non) supportive environment”, which was held in Zagreb, at the address Avenija Većeslava Holjevca 10 (INA – Industrija nafte, d.d.)


The topic of the conference was language acquisition and the importance of early intervention in deaf, hard of hearing and deafblind children and ensuring quality support in the education system.

The aim is to make people who work with deaf, hard of hearing and deafblind children aware, but also the general public and all interested people who come into contact with this population about how they learn the language and what happens when we do not expose the child to natural language in time. We also wanted to emphasize how important it is to provide and improve an inclusive environment for deaf, hard of hearing and deafblind children who are neglected by the system.

The conference was intended for educators, teachers, translators in kindergarten, translators in teaching, pedagogues, speech therapists, phonetics, educational rehabilitators, psychologists, scientists, students, other professionals working with deaf, hard of hearing and deafblind children and their parents.

The event was held under the auspices of the President of the Republic of Croatia Kolinda Grabar – Kitarović, the Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy, the Ministry of Culture, the Ministry of Health, the Ministry of Science and Education, the City of Zagreb and the City Assembly of Zagreb.

 

 


Tina Vrbanić – Croatian Interpreters and Reasoning Skills:

What is the relationship between personality traits of interpreters and moral reasoning – Thesis European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI, 90 ECTS) Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

 

This paper presents a study for testing the idea that personality affects the way Croatian Sign Language Interpreters reason in a predictable way. That is, particular traits might affect certain possibilities that interpreters foresee, and in turn, influence the way they reason. Different traits can evoke different ways of thinking, which consequently influence the interpreter’s ability to

reason better in the field relevant to their personality. This paper looks closely at reasoning proposed by Rest which can be expressed as: personal interest schema (PIS), maintaining social norms schema (MNS) and postconventional thinking schema (PCS). We applied to 33 participants the HEXACO personality test and a scenarios task designed on the basis of a

hypothetical medical and educational interpreting setting. We found, in general, that our participants’ reasoning was not in relation with the level of the two particular traits extracted from HEXACO, which are Honesty-humility and Conscientiousness. However, some other factors indicate to be in relation to Rest’s moral schema.

 

Croatian Interpreters and Reasoning Skills

Croatian Interpreters and Reasoning Skills

 


Petra Kuzele


Iskustva prevoditelja u nastavi koji prevode gluhoj i gluhoslijepoj djeci u osnovnim i srednjim školama
— diplomski rad —

 

Prevoditelji u nastavi su komunikacijski profesionalci i ključna poveznica u izjednačavanju mogućnosti za gluhu i gluhoslijepu djecu. Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u iskustva prevoditelja u nastavi koji prevode gluhoj i gluhoslijepoj djeci u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Sudionici ovog istraživanja su bili prevoditelji znakovnog jezika koji prevode ili su prevodili djeci u osnovnim i srednjim školama, a podaci su prikupljani provođenjem polustrukturiranih intervjua.


Rezultati ovog istraživanja su pokazali kako prevoditelji u nastavi nisu zadovoljni obilježjima svog posla, odnosno svojom plaćom i nestabilnošću svog zaposlenja, međutim oni izražavaju osobno zadovoljstvo zbog bavljenja ovim poslom. Istraživanje je također pokazalo da se uključivanjem prevoditelja u nastavi postiže inkluzija gluhe i gluhoslijepe djece te kako ta djeca postižu bolja obrazovna postignuća. Prevoditelji u nastavi ističu nadu da će se u budućnosti javnost informirati o postojanju prevoditelja u nastavi te kako će se njihov status u društvu poboljšati.

 

Iskustva prevoditelja u nastavi koji prevode gluhoj i gluhoslijepoj djeci u osnovnim i srednjim školama

Iskustva prevoditelja u nastavi koji prevode gluhoj i gluhoslijepoj djeci u osnovnim i srednjim školama

 


 

Webinar: „DeSIGNed Europe for Deafblind Women”
(“Europa dizajnirana za gluhoslijepe žene”)


Na Europski dan gluhoslijepih osoba, 22.listopada, održan je u organizaciji European Deafblind Union – EdbU (Europska unija gluhoslijepih osoba) i Saveza Dodir webinar pod nazivom “DeSIGNed Europe for Deafblind Women“ (”Europa dizajnirana za gluhoslijepe žene”).

Gluhoslijepe osobe svakodnevno se suočavaju s mnogim preprekama i izazovima, ali gluhoslijepe žene se, osim toga, moraju boriti s višestrukom diskriminacijom i nejednakošću – na temelju svoga spola, invaliditeta, senzorne deprivacije i socijalno-ekonomske isključenosti.

Pitali smo se, kako bismo mogli u nadolazećim vremenima osigurati da se i u kriznim situacijama poštuju ljudska prava osoba s gluhosljepoćom, posebno žena?


Cilj ovog Webinara bio je upravo potaknuti raspravu o ovoj važnoj temi, ali i razmijeniti dobre prakse između zemalja EU, za izgradnju mostova prema inkluzivnijoj EU – dizajniranoj za gluhoslijepe žene.

 

Webinar_EU dizajnirana za GS žene_Knjiga sažetaka

Webinar_EU dizajnirana za GS žene_Knjiga sažetaka

 


 

Webinar: „DeSIGNed Europe for Deafblind Women”


On the European Day of the Deafblind, October 22, a webinar called “DeSIGNed Europe for Deafblind Women” was organized by the European Deafblind Union – EdbU and Croatian association of deafblind persons „DODIR“.

Deafblind people face many obstacles and challenges on a daily basis, but deafblind women also have to deal with multiple discrimination and inequality – based on their gender, disability, sensory deprivation and socio-economic exclusion.

We wondered, how could we ensure in the coming times that the human rights of people with deafblindness, especially women, are respected even in crisis situations?


The aim of this Webinar was to stimulate discussion on this important topic, but also to exchange good practices between EU countries, to build bridges to a more inclusive EU – designed for deafblind women.

 

Webinar_Designed EU for DB women_Book of SummariesWebinar_Designed EU for DB women_Book of Summaries

 


 

Istraživanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Hrvatskoj: Prvi rezultati

 

Istraživanje je provela Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u suradnji s 11 partnerskih saveza osoba s invaliditetom – Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“ te Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u travnju ove godine (od 1. do 15. travnja 2021.).

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Platforma 50+, financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a u okviru projektnog tematskog područja „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom”.

SOIH IzvještajSOIH_izvještaj

 


 
 

Webinar: “Prepoznaj HZJ kad ga (ne) vidiš!”

 
Posljednjih godina primjećujemo povećani interes za učenje hrvatskog znakovnog jezika. Tečajevi se organiziraju u raznim institucijama, školama i udrugama. S jedne strane, velik interes ukazuje na porast svijesti o hrvatskom znakovnom jeziku i zajednici Gluhih i Gluhoslijepih. S druge pak strane, upitno je podučava li se na tečajevima doista hrvatski znakovni jezik ili jedan od oblika manualne komunikacije pod nazivom simultana znakovno-govorna komunikacija. Vrlo je često da polaznici tečajeva, ni ne znajući, umjesto izvornog jezika zajednice Gluhih i Gluhoslijepih usvajaju samo mnoštvo znakova iz hrvatskog znakovnog jezika bez pripadajuće gramatike. Time se istovremeno širi nekoliko najvećih zabluda o HZJ-u: lako se uči, prati gramatiku hrvatskog jezika i, posljedično, bilo tko može ga predavati.
 
Prateći sadržaj ovog webinara, saznat ćete osnovne informacije o hrvatskom znakovnom jeziku i zanimljivosti vezane uz kulturu Gluhih i Gluhoslijepih. Najvažnije, osvijestit ćete da nije svaka uporaba ruku u komunikaciji – hrvatski znakovni jezik i kako možete prepoznati razliku. Naime, uočavamo povećanje broja sadržaja na televiziji i društvenim mrežama koji se predstavljaju kao sadržaji na hrvatskom znakovnom jeziku, iako se zapravo radi o simultanoj znakovno-govornoj komunikaciji. Time se HZJ stavlja u sjenu hrvatskog jezika i oduzima mu se adekvatan status prirodnog jezika zajednice Gluhih i Gluholsijepih, koji ima vlastita gramatička pravila koja su drugačija od hrvatskog govornog jezika.
 
Predavanje je na hrvatskom znakovnom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik ( audio i titlovi).
 
Predavačica:
Tajana Uzun, profesorica engleskog jezika i književnosti i pedagogije. Djelatnica Saveza Dodir, čujuće dijete iz obitelji gluhih i gluhoslijepih, voditeljica edukativnih programa za hrvatski znakovni jezik i prevoditelje za gluhe i gluhoslijepe osobe.
 

 

 


 

Sonja Milošević


Život gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
— studijsko istraživanje —

 

Puno se zna, a i mnogo je već istraživanja napravljeno i članaka napisano o “običnom“ starenju, no vrlo malo ili gotovo ništa o starenju sa gluhosljepoćom. Gluhosljepoća, a posebno starenje sa gluhosljepoćom izazov je za sve nas — gluhoslijepe osobe, ali i za sve naše članove obitelji.

Također, izazovno je i onima koji žele o gluhosljepoći i starenju s njom naučiti više, razumjeti više, raditi bolje s gluhoslijepom osobom te joj pružiti sigurniju i kvalitetniju pomoć i podršku. To je dvosmjeran izazov, a sigurna sam da će rezultati ovog istraživanja dati stručna saznanja o gluhosljepoći te dublji uvid u stvarni status i položaj gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Također ćemo pročitati dosad neispričane priče stručnjaka te doznati strateška rješenja kojima će se omogućiti dostojanstveniji život i starenje gluhoslijepim osobama.

Krajnje je vrijeme da uložimo dodatne napore da se situacija starijih gluhoslijepih osoba promijeni na bolje, a usudila bih se reći da smo prvi značajniji korak u tom smjeru već učinili – upravo ovim ESF projektom “Uvijek zajedno – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja“.

Ima nas koji još nismo odustali i dalje se UVIJEK ZAJEDNO borimo za naše malo mjesto pod suncem – ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE!

 

Studijsko istraživanje: Život gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj

Studijsko istraživanje: Život gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj

 

Current template:page.php