Porezne olakšice za donatore

Izvorno tumačenje Porezne uprave Ministarstva financija

Zakon o porezu na dobit (”Narodne novine” broj 177/04, 90/05 i 57/06) u članku 7. točka 11. regulira da
porezna osnovica se povećava za darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su ta darovanja veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Zakon o porezu na dohodak (”Narodne novine” broj 177/04) u članku 36. stavak 27. regulira da
porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

O svakom darovanju, bilo u naravi ili u novcu, darovatelj i daroprimatelj moraju imati zaključen ugovor ili drugu valjanu ispravu. 

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u humanitarne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, Poreznoj upravi predočiti ugovor o darovanju, nalog za prijenos, potvrdu o primitku stvari, prava i usluga.

Current template:page.php