Upoznaj nas

Temelji Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir, postavljeni su 1992. godine.  Te je godine nastala ideja o osnivanju organizacije gluhoslijepih osoba i to tijekom boravka dr.sc. Sanje Tarczay u Švedskoj, gdje je, tada kao gluha osoba, otišla na doškolovanje u Vastanviks Folkhogskola. Tamo se predsjednica Saveza zapravo prvi puta suočila sa vlastitom gluhosljepoćom, a u Hrvatsku se vratila sa novim saznanjima, velikim entuzijazmom i planovima da nađe i kontaktira druge osobe sa dvostrukim senzornim oštećenjem te ih okupi i osnuje udrugu. Tako je i bilo. Bio je to i službeni početak borbe za aktivno, ravnopravno i dostojanstveno uključivanje gluhoslijepih osoba u društvo i zajednicu, u Republici Hrvatskoj.

Inicijativom samih gluhoslijepih osoba, priča se nastavlja u prosincu 1994. godine, kada je u prostorijama zagrebačkog Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”, osnovan Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir (Savez Dodir).  Prvotni naziv glasio je Hrvatska udruga za pomoć gluhoslijepim osobama, koji se ubrzo, već 1997. godine, mijenja u Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir.

Naziv je inspiriran pjesmom u prozi “Dodir”, koju je napisao pjesnik, dipl. jur. Stjepan Lice.

Savez Dodir ima i svoju himnu “Dodir ljubavi“, čiji je tekst napisao Željko Bosilj, gluhoslijepa osoba, a uglazbio ju je Damir Topić.

Svoje djelovanje, Savez Dodir od samih početaka temelji na stvarnim potrebama gluhoslijepih osoba i njihovih članova obitelji, posebno sa ciljem osiguravanja i pružanja kvalitetne podrške u pristupima informacijama, komunikaciji, kretanju i socijalnoj interakciji.

Kao jedina nacionalna organizacija gluhoslijepih osoba, u to je vrijeme Savez Dodir, kroz svoje regionalne centre osiguravao transparentan prijenos znanja, ali i podrške. Poseban naglasak bio je upravo na edukaciji samih gluhoslijepih osoba, s ciljem da se mogu same zastupati. Porastom broja educiranih gluhoslijepih osoba, otvorila se i mogućnost  osnivanja lokalnih udruga. Iz tih su temelja, u nadolazećim godinama, osnovane i do danas aktivne članice Saveza, u sljedećim gradovima: Zagreb (2006.), Osijek (2006.), Split (2007.), te Lovran (2012.) i Varaždin (2014.).

Osnivanjem samostalnih lokalnih udruga gluhoslijepih osoba, ukazala se potreba za promjenom ustroja i samog funkcioniranja organizacije. Dotadašnja Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir u svibnju 2012. godine postaje krovna organizacija i dobiva sadašnji naziv Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir (Savez Dodir).

Krovna institucija, Savez, i dalje sa 3 N u svom društvenom usmjerenju (nacionalna, nevladina i neprofitna), nastavio je sa svojim djelovanjem osnažujući  fokus na aktivno zagovaranje i uključivanje gluhoslijepih osoba u proces donošenja odluka. vodeći se pri tom glavnim načelom UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom “Ništa o nama bez nas!

Current template:page.php