Zagovaranje

Zadnjih desetak godina u Hrvatskoj postoji sve šira upotreba termina „gluhosljepoća“ i „gluhoslijepa osoba“ u različitim područjima ljudskog djelovanja, no gluhosljepoća se tek počinje prepoznavati kao jedinstven oblik invaliditeta uzrokovan kombinacijom oštećenja vida i sluha te još uvijek nije službeno priznata u Republici Hrvatskoj.

Savez Dodir ulaže velike napore i angažman u priznavanju gluhosljepoće kao jedinstvenog oštećenja, no još je dug put pred nama. Potrebno je veće razumijevanje problematike gluhosljepoće od strane državne vlasti, posebno pri izradi i primjeni zakonskih akata.

PRAVA I POVLASTICE GLUHOSLIJEPIH OSOBA UTVRĐENE ČLANSTVOM U SAVEZU DODIR

Utvrđenim statusom gluhoslijepe osobe i članstvom u Hrvatskom savezu gluhoslijepih osoba Dodir gluhoslijepe osobe ostvaruju slijedeća prava:

pravo na usluge Centra za prevođenje hrvatskog znakovnog jezika i Službe podrške “Dodir” što uključuje podršku u komunikaciji i kretanju. Spomenute usluge su za gluhoslijepe osobe, članove udruge, besplatne. • pravo na besplatnu preplatu službenog glasila Saveza “Dodir” pravo na besplatan gradski prijevoz – Molba za godišnju voznu kartu (Zagreb, Split) možete podići u Udruzi pri isteku kalendarske godine. • povlastice u avionskom prometu – gluhoslijepe osobe i njihova pratnja ostvaruju pravo na popust od 50% od cijene avionske karte, na letovima Croatia Airlinesa, u poslovnoj klasi – CLDOM/CLDOM 1 i ekonomskoj klasi-YLDOM/YLDOM1 i BLDOM/BLDOM 1. Za ostvarenje povlastice potrebna je potvrda udruge “Dodir” o statusu gluhoslijepe osobe.

OSTALE POVLASTICE NA OSNOVU INVALIDNOSTI

• popust na telefonsku pretplatu Povlasticu na telefonsku pretplatu ostvaruju osobe s invaliditetom ako telefonski priključak glasi na njihovo ime. Ostvaruje se popust od 50% popusta na telefonsku pretplatu i određeni iznos besplatnih poziva, ovisno o pružateljima usluga te korisničkim paketima.

• popust na tv pretplatu Odlukom Uprave Hrvatske radiotelevizije oslobađene su od plaćanja pristojbe 100% slijepe osobe za vlasnike-korisnike RTV prijemnika. Navedeno pravo mogu ostvariti punoljetne osobe koje su nositelji domaćinstva.

• oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe Osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više, i njihov pratitelj, oslobođene su plaćanja boravišne pristojbe. Povlastica se ostvaruje temeljem rješenja o tjelesnom oštećenju ili članskom iskaznicom udruge.

• oslobađanje od plaćanja naknade za ceste i putarina Osobe s tjelesnim oštećenjem od 80% i više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, imaju pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za ceste i putarine. Povlasticu izdaju Hrvatske autoceste na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, za jedan osobni automobil za jednu godinu.

• pravo na znak pristupačnosti Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s tjelesnim oštećenjem od 80% i više. Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet, odnsno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet.

• HAK Pravo na 45% popusta na godišnju članarinu za gluhe osobe. Potrebna ovjera članstva u Hrvatskom savezu gluhih i nagluhih.

Za članove Hrvatskog saveza slijepih, odnosno članove njihovih obitelji ostvaruju pravo prilikom učlanjenja u HAK, odnosno ostvarivanje auto turing iskaznice po povlaštenoj cijeni od 50 kn godišnje. Ukoliko je vlasnik automobila netko od članova obitelji slijepe osobe spomenuta povlastica odnosi se i na tog člana. Matična udruga slijepih dostavit će tipski obrazac HAK- u na zahtijev korisnika ova povlastice.

• VIP mobile Vip mobile u svojoj ponudi nudi mogućnost aktivacije specijalne tarife smart HSGN. Namjenjena je isključivo osobama registriranim u Hrvatskom svezu gluhih i nagluhih, odnosno članovima te udruge. Radi se tarifnom modelu gdje korisnici ne plaćaju mjesečnu naknadu, cijena sms poruka je 24 lipe, a pozivi unutar vip mreže je 1,22 kn. Traifa je osmišljena posebno za gluhe osobe, koje šalju poruke.

POVLASTICE U ŽELJEZNIČKOM I BRODSKOM PROMETU

Pravilnik za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutrašnjem putničkom prometu (NN 14/01)

Gluhoslijepe osobe ostvaruju pravo na 75% popusta od cijene vozne karte, za 4 putovanja tijekom godine bilo vlakom ili brodom. Ako osoba s invaliditetom putuje zajedno s pratnjom, karta za pratnju je besplatna. Karta se kupuje na temelju objave koju izdaje Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom Također za prijevoz slijepih osoba i njihovih pratitelja i IC i ICN vlakovima ostvaruju posebnu povlasticu od 75% u 2. razredu, a svoj status potvrđuju “Članskom iskaznicom Hrvatskog savez slijepih” te imaju pravo na neograničen broj putovanja u tim vlakovima. Ukoliko slijepa osoba nije članica Hrvatskog savez slijepih, ista može ostvariti komercijalnu povlasticu i na osnovi drugog službenog dokumenta kojim dokazuje status slijepe osobe. Pratitelj također ima pravo na besplatan prijevoz.

SUSTAV SOCIJALNE SKRBI

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11)

Prava na osnovi gluhosljepoće:

• pravo na doplatak za pomoć i njeguostvaruje gluhoslijepa osoba u punom ili smanjenom iznosu ovisno da li je ospobosobljena za samostalan život i rad ili ne (čl. 80)

• pravo na prevoditelja (1.2.1. Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu) – radi prevladavanja komunikacijskih i mobilnih teškoća, u postupcima ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi vezan uz sklapanje pravnih poslova, gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na stručnog prevoditelja (čl.97 st.7.)

Ostala prava prema zakonu o socijalnoj skrbi

I. Novčane naknade i potpore • pomoć za uzdržavanje, • pomoć za stanovanje, • jednokratna pomoć, • potpore za obrazovanje, • doplatak za pomoć i njegu, • status roditelja njegovatelja, • inkluzivni dodatak

II. Drugi oblici pomoći Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija obvezni su, sukladno financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svojem području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome zakonu, te poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

III. Socijalne usluge

• prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), • usluga savjetovanja i pomaganja, • usluga obiteljske medijacije, • usluga pomoći i njege u kući, • usluga stručne pomoći u obitelji (patronaža), • usluga rane intervencije, • usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija), • usluga boravka, • usluga smještaja, • usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju.

PRAVA SOCIJALNE SKRBI GRADA ZAGREBA

Odluka o socijalnoj skrbi

Novčane potpore: • novčana pomoć umirovljenicima • novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine • pomoć za podmirenje troškova stanovanja

SUSTAV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 137/04)

I. Pravo na zdravstvenu zaštitu:  • pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu • pravo na specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu • pravo na konzilijarnu zdravstvenu zaštitu • pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a • pravo na dentalno- protetsku pomoć i dentalno- protetske nadomjeske • pravo na ortopedska i druga pomagala • pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

II. Pravo na novčane naknade:  • naknadu plaće za vrijeme bolovanja • novčanu naknadu zbog privremene nesposobnosti • naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10)

Pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje imaju:

• osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnostiprimjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi • osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, • osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene), • osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina, • osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b ovoga Zakona

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 04/10, 88/10, 110/10 113/10, 1/11, 16/11, 87/11)

• osigurana osoba ima pravo na ortopedska i druga pomagala, očna pomagala, tiflotehnička pomagala, slušna pomagala,dodirna i druga pomagala • popravak pomagala • rezervne dijelove za pomagala • potrošni materijal za pomagala

Očna pomagala:

• naočale (okviri za naočale, leće za naočale) • kontaktne leće • očne proteze (pune po mjeri, ljuskaste po mjeri, orbitalne, prvremene prilagođavajuće

Tiflotehnička pomagala:

• dugi bijeli štap za slijepe (od navršene 6. god) • sat za slijepe (od navršene 6. god) • Brailleov pisaći uređaj (za vrijeme redovnog školovanja, ili svakoj osobi koja se koristi Braillovim pismom, potvrda Saveza lijepih ili udruga slijepih) • kasetofon- četverokanalni za slijepe osobe (od 6. god, potvrda Hrvatske knjižnice za slijepe) • čitać ekrana s govornom jedinicom (za vrijeme redovnog školovanja i koja je osposobljena za rad tim pomagalom, potvrda Hrvatskog saveza slijepih i obrazovne ustanove o redovnom školovanju) • Brailleovu elektroničku bilježnicu za slijepe (za vrijeme redovnog školovanja, za vrijeme prekvalifikacije, potrvda obrazovne ustanove i preporuka Hrvatskog saveza slijepih)

Slušna pomagala:

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na kojem bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. god 30dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama

Osigurana osoba ima pravo na samo jedno od sljedećih slušnih pomagala:

• analogno slušno pomagalo • digitalno slušno pomagalo

Osigurane osobe do navršene 18. godine života koje se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovitom školovanju imaju pravo na dve kompletna slušna pomagala.

Osigurana osoba iznad 18. godina života ima pravo na dva istovrsna slušna pomagala pod uvjetom da sa jednim slušnim pomagalom ne postiže razumljivost od najmanje 80%, pri jačini zvuka od 65 dB, te kada se sa dva slušna pomagala u otežanim uvjetima poboljšava razumljivost u odnosu na jedno slušno pomagalo za najmanje 20%.

Osigurana osoba predškolske dobi (od navršenih 5 godina života), te osigurana osoba koja je na redovnom školovanju, uz predočenje potvrde o redovnom školovanju, koja ima obostrani gubitak sluha ostvaruje pravo na pomagala za poboljšanje komunikacije, predajnik i prijamnik.

Osiguranoj osobi kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na baterije za govorni procesor.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

• svjetlosni signalizator plača djeteta (jednom od roditelja s gubitkom sluha, do djetetove 7.godine) • svjetlosnu ili vibracijsku budilicu (osoba koja je radon aktivna, na redovitom školovanju ili prekvalifikaciji) • telefaksni uređaj (punoljetnoj osobi, koja živi sama ili drugim osobama koje također imaju potpun gubitak sluha)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04)

• gluhoslijepa osoba ima pravo na imenovanje poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini dijagnostički, odnosno treapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka.

Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (NN 177/04, 45/09)

• gluhoslijepa osoba daje izjavu o nedarivanju u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime dati izjavu o nedarivanju radi presađivanja drugoj osobi dijelova tijela nakon što je sa sigurnošću, prema medicinskim kriterijima i na propisan način utvrđena smrt osobe,

SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN – 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07 (Odluka Ustavnog suda br. U-I-1152/2007 od 18.04.07., 79/07, 35/08,40/10, 121/10, 130/10, 139/10, 61/11)

obvezno osigurava prava na :

• mirovinu (starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, obiteljsku, najnižu, osnovnu) • profesionalnu rehabilitaciju • naknadu zbog tjelesnog oštećenja (u slučaju kad tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti) • naknadu putnih troškova u svezi s ostvarivanjem osiguranih prava

od toga, prava na osnovu invalidnosti su:

• profesionalna rehabilitacija • invalidska mirovina

Zakon o doplatku za djecu ( NN-94/01,138/06, 107/07, 37/08 Odluka Ustavnog suda U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008., 61/11)

• za dijete s oštećenjem zdravlja pripada doplatak za djecu do završetka redovnog školovanja u srednjim školama, najduže do 21. godine života • za dijete s težim oštećenjem zdravlja, a čije je oštećenje nastalo prije navršene 18. godine života, pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života  

Current template:page.php